Kvalitet & Miljö

Kvalitet


Kontorsbemannings konkurrenskraft skall ständigt förbättras så att varje uppdrag blir en rekommendation för kommande uppdrag.

Detta uppnås genom att: 
  • Utförda uppdrag överensstämmer med kundens behov och förväntningar. 
  • Fortlöpande bedömning av kundtillfredsställelsen sker. 
  • Medarbetarnas utförda arbete och kompetens ständigt förbättras.

Miljö


​​​​​​​Inom Kontorsbemanning ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten.

​​​​​​​Kontorsbemanning ska:  
  • Minst följa gällande miljölagstiftning och andra föreskrifter.
  • Sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna; transporter och avfallshantering. 
  • Sträva efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens, genom fortbildning & uppdatering, och leverantörers medvetenhet inom området, genom fortlöpande kommunikation. 
  • Ha en resurseffektiv och miljöanpassad rekryterings- och konsultverksamhet.